دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1384، صفحه 13-148 
2. بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورّم در ایران (1382-1338)

صفحه 33-52

مصطفی عمادزاده؛ سعید صمدی؛ بهار حافظی