بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش‌دیدة فنی و حرفه‌ای استان مازندران طی برنامة دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی

نویسندگان

استادیار دانشگاه مازندران.

چکیده

تحقیق "بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان  آموزش دیدة فنی و حرفه‌ای استان مازندران طی برنامة دوم توسعة اقتصادی – اجتماعی به سفارش ادارة کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
و با همکاری دانشگاه مازندران انجام شده است. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارآموزان آموزش‌دیدة فنی و حرفه‌ای می باشند که در طی سالهای 74 تا 78 در یازده مرکز آموزشی در 51 رشته آموزش دیده‌اند. از بین جامعة مذکور، تعداد 777 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
این تعداد شامل افراد معرفی شده از آموزش و پرورش (کار- دانش) و سایر دستگاههای اجرایی
نمی‌شود.
برای گردآوری اطلاعات از نمونة مذکور, پرسشنامة ویژه‌ای طراحی و اجرا گردید. همچنین جهت اطلاع از کم و کیف آموزشهای ارائه شده و پیش بینی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در برنامة سوم, پرسشنامه‌هایی ویژة کارشناسان, مربیان و کارفرمایان طراحی و اجرا گردید.نتیجه آنکه از بین نمونة مورد مطالعه 39% اشتغال یافته‌اند که از این میزان 19% اشتغال مرتبط با مدرک آموزشی و 20% نیز اشتغال غیرمرتبط با مدرک آموزشی دارند.
ضمنا" درصد اشتغال مردان بیش از زنان و اشتغال در رشتة تعمیرکار تلویزیون سیاه و سفید بیش از سایر رشته‌ها و فراوانی اشتغال یافته‌گان مرتبط با مدرک آموزشی در مرکز آموزش ساری بیش از سایر مراکز آموزشی بوده است.

کلیدواژه‌ها