استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان.

چکیده

در زمینة موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می‌دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقة پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده‌اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده‌اند.
در مقالة حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجة استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصلة سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقالة حاضر نشان ‌می‌دهد که یک بانک‌ مرکزی مستقل می‌تواند ضمن کاهش نرخ تورم  و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان‌ در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می‌شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها