بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کارایی بنگاه های اقتصادی محسوب  می شود. در تحقیق حاضر، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از شرکت های برق منطقه ای ایران طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است.سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی، میزان اثر گذاری عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای با تأکید بر فناوری اطلاعات برآورد شده است. این برآوردها برای 16 شرکت برق منطقه ای کشور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج نشان می دهد طول خطوط فشار قوی و متوسط و ظرفیت انتقال رابطه ای مثبت با کارایی شرکت های برق منطقه ای دارند. این در حالی است که میزان تحصیلات کارکنان و انرژی الکتریکی تحویلی از بخش انتقال تأثیر معنی داری  بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارند. در مورد فناوری اطلاعات، نتایج بیان کننده ی آن است که تنها هزینه های مربوط به بخش خرید، تعمیر و نگهداری سخت افزارها و نیز مخارج  مربوط به بخش راه اندازیGIS، مشاوره و پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات، اثر مثبتی بر کارایی شرکت ها دارند. علاوه بر این، مخارج مربوط به بخش نرم افزار های فنی، سیستم اتوماسیون اداری و بخش اینترنت و شبکه ی رایانه ای تأثیری برکارایی ندارند.
 

کلیدواژه‌ها