دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1390 

علمی

2. محاسبه ی مازاد مصرف کننده IT درایران

صفحه 41-62

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی


5. پیش بینی قیمت سهام با روش رگرسیون فازی

صفحه 107-128

محمد حسن قلی زاده؛ قاسم وحید پور


6. بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران

صفحه 129-152

محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی


9. بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران

صفحه 201-216

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محمد سجاد کوشش