آیا توسعه ی بخش مالی هم چنان بر رشد اقتصادی مؤثر است؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در زمینه ی رابطه ی مثبت  میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده، انجام یافته است.  هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه ی توسعه ی بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت است. برای این کار، از یک مدل رشد درونزای تجربی و داده های تلفیقی شامل 68 کشور طی 45 سال استفاده شده است.  نتایج برآوردها طی دهه ‌های مختلف و در گروه‌های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه ی توسعه ی بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. نتایج هم چنان نشان می دهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه ی بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه ی کشورها بستگی دارد

کلیدواژه‌ها