تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده ی مسئول - استاد یار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت- پژوهشگر

3 کارشناس ارشد مدیریت- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

چکیده

تحقیق حاضر، تلاش ترویج سرمایه گذاری کشورهای میزبان را بررسی میکند. اگرچه  تاسیس آژانس های ترویج سرمایه گذاری میتواند ریزش درونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق ازنوع پژوهش های ثانویه و به شیوه تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات اولیه منابع اسنادی منتشر شده و نیز بررسی پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز انجام شده است.جامعه آماری بررسی میدانی افرادصاحب نظر و مسئول در 68 کشور (توسعه و در حال توسعه) می باشد.در بررسی تطبیقی کشور سنگاپور بنا به دلایل مستند ومعتبر به عنوان نماینده کشور های توسعه یافته و ایران به عنوان نماینده کشور های درحال توسعه،مقایسه شده اند.همچنین از مجموعه ای ازتحلیل های مسیربامدل آموس4[1] و با تخمین حداکثر احتمال و بررسی ها جهت تحلیل اطلاعات استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهدکه ترویج افزایش سرمایه گذاری میتواند ابزاری برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تاثیر واسطه هایی باشد که تصمیم گیرندگان[2]FDI  را با عواملی نظیر؛ اندازه بازار، رشد بازار و هزینه پایین کارگر هماهنگ می کندو [3]IPA میتواند بیشتر از عامل واسطه ای بین محیطFDI کشور میزبان و ریزش درونی   FDIنسبت به هر عامل محیطی FDIدیگر باشد. یافته ها حاکی از آن است که ترویج IPAتاثیر مثبتی بر جذب  FDIدارد بعلاوه مقایسه نمونه های کشور های توسعه یافته با کمتر توسعه یافته نشان میدهد که تناسب مدل آماری در[4] OECDبهتر از غیر  OECDاست.1-Amos 4 (Arbuckle and Wothke ,1999)     


2- Foreign Direct Investment (UNCTAD , 1999 )


3- Investment Promotion Agencies (IPA)


4- Organization for Economic Corporation and Development (OECD)

کلیدواژه‌ها