سنجش کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده ها و ارزیابی اندازه رقابت در بازار بانکی ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف محوری این مقاله ارزیابی کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده­ها و سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران در شرایط لحاظ نمودن اهرم مالی و ریسک­های بازاری بر اساس رویکرد پانزار-راس می­باشد. در این مقاله بازار متشکل پولی ایران شامل 18 بانک فعال در بازه  زمانی 1393-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بازار متشکل پولی کشور، در دوره مورد مطالعه در وضعیت رقابت انحصاری قرار دارد و مقدار آماره H در این پژوهش برابر با 77/0 می­باشد، همچنین با استفاده از آماره نرخ بازده بلندمدت  ( HROE)نشان داده شد، که بازار بانکی ایران در  بازه زمانی مورد نظر در تعادل بلند مدت قرار دارد. یافته­های پژوهش موید این نکته می­باشد که اهرم مالی، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص تمرکز، متغیر جایگزین مناسبی برای ارزیابی کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده­ها و سنجش اندازه رقابت بر اساس رویکرد پانزار-راس می­باشند. با توجه به یافته­های تحقیق دولت می­تواند با رفع موانع ورود به شبکه بانکی و نیز اعطای تسهیلات و تشویق بخش خصوصی برای حضور در بازار بانکی، راه را برای حضور بانک­های خصوصی هموار سازد و باعث افزایش سهم بانک­های خصوصی شود. این امر می تواند باعث افزایش رقابت و بهبود کارایی عملکرد بانک­ها در شبکه بانکی کشور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Income Elasticity with Respect to Input Prices and Measuring the Size of Competition in the Iranian Banking Market in the Presence of Funding Risk (leverage) and Business Risks

نویسندگان [English]

  • Forough Jahantigh 1
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2
  • Mosayeb Pahlavani 2
1 PhD Student , University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate professor in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to assess the income elasticity with respect to input prices and measure the size of competition in the Iranian banking market in the presence of funding risk (leverage) and business risks based on the Panzar-Rosse approach.The existence of competitive financial markets is very important in the economy. Banks in the form of the organized money market are one of the main pillars of financial markets. They play different roles in financial markets. In this paper, the Iranian organized money market is investigated, including 18 banks operating in the period of 2007-2014. The results suggest that the banking market of the country is closer to the monopolistic competition during the studied period and the value of the H-statistic equals 0.77.As already stated, the Panzar-Rosse H-statistic is a measure for evaluating the competitive structure of a financial market (bank), which is equal to the total elasticties of the bank's total income with respect to the price of bank inputs. Also, using the HROE statistic, we showed that there is no relationship between the rate of return and the price of inputs, that is, the Iranian banking market in the long-run has equilibrium in the studied period. Also, the findings prove that funding risk (leverage) has a significant role in assessing the size of the banking market competition based on the Panzar and Rosse models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banks
  • Panzar & Rosse approach
  • degree of competition
  • funding risk (leverage)
  • business risks

-          Abel, S. & Leroux, P. (2016). An application Panzer-Ross approach in assessing banking sector competition in Zimbabwe, Journal of Economic and Financial Sciences, 9(2), 455-470.

-          Ahmadyan, A. (2015). Assess the competitiveness of the banking industry in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 7(22), 507-532. [In Persian].

-          Akinyomi, O. J., & Olagunju, A. (2013). Determinants of capital structure in Nigeria. International Journal of Innovation and Applied Studies, 3(4), 999-1005.

-          Apergis, N., Fafaliou, I., & Polemis, M.L. (2015). New evidence on assessing the level of competition in the European Union banking sector: A panel data approach. International Business Review, 25, 395-407.

-          Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to employment equation. Review of Economic Studies, 58(2).

-          Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components model. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.

-          Blundell, R. & S. Bond. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.

-          Blundell, R., Bond, S. & Windmeijer, F. (2000) Estimation in Dynamic Panel Data Models: Improving on the Performance of the Standard GMM Estimator. Advances in Econometrics, 15, 53-91.

-          Bresnahan, T.F. (1982). The oligopoly solution is identified. Economic Letter, 10, 87-92.

-          Bresnahan, T.F. (1997). Testing and measurement in competition model. In D.M. application. Seventh World Congress, Cambridge university press.

-          Bikker, J.A., Spierdijk, L., & Finnie, P. (2006). Misspecification in the Panzar-Rosse model: assessing competition in the banking industry. De Nederland Bank Working Paper 114.

-          Bikker, J., Shaffer, S. & Spierdijk, L. (2009). Assessing competition with the Panzer-Rosse model: the role of scale, costs, and equilibrium. DNB Working Paper, 225.

-          Bikker, J., Shaffer, S., & Spierdijk, L. (2009). The Panzar-Rosse Revenue Test: To Scale or Not to Scale. 22nd Australasian Finance and Banking Conference.

-          Bikker, J. A., & Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: an empirical analysis of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 26, 2191-2214.

-          Blundell, R., & Bond, S. (2000). GMM estimation withpersistent panel data: an application to production function. Econometric Reviews, 19(3), 321-340.

-          Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restriction in dynamic panel data model. Journal of Econometrics, 87, 115-143.  

-          Carbo, S., Humphrey, D., Maudos, J., & Molyneux, P. (2005). Cross-Country comparisons of competition and pricing power in European banking. Munich Personal RePEc Archive.

-          Daley, J., Matthews, K. (2012). Competitive conditions in the Jamaican banking market 1998–2009, International Review of Financial Analysis, 25©, 131-135.

-          Goddard, J., & Wlison, J.O. S. (2009). Competition in banking: a disequilibrium approach. Journal of Banking and Finance, 33(12), 2282-2292.

-          Hansen, B, E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference, Journal of Econometrics, 93(2), 345-348.

-          Hussain Khan, H., Kutan, A. M., Ahmad, R. B., & Gee, C. S. (2017). Does higher bank concentration reduce the level of competition in the banking industry? Further evidence from South East. International Review of Economics and Finance, 52, 91-106.

-          Hussain Khan, H., Kutan, A.M., Naz, I., & Qureshi, F. (2017).Efficiency, growth and market power in the banking industry: New approach to efficient structure hypothesis. North American Journal of Economics and Finance, 42, 531-545.

-          Khodadad Kashi, F., Zarein, J., & Mosavi, Y. (2015). Competition in Iran's banking sector: Panzar-Rosse approach. Iranian Economic Review, 19(1), 29-39.

-          Lau, I. J. (1982). On indentifying the degree of competitveness from industry price and output data. Economic Letter, 10(1-2), 93-99.

-          Najarzadeh, R., Ezzati, M., & Mirzanejad, H. (2012). A study of the competitiveness of the Iran's banking system. Iranian Economic Research, 17(51), 157-179.

-          Nathan, A., & Neave, E. (1989). Competition and contestability in Canada's Financial System: empirical results. Canadian Journal of Economics, 22(3), 576-594.

-          Osuagwa, E. S., & Nwokoma, N. (2017). Empirical assessment of the competitive conduct of Nigerian banks in a post-consolidation rea. Research in International Business and Finance, 41, 412-422.

-          Panzar, J., & Rosse, J. (1982). Structure, conduct and comparative statistics. Bell Laboratories Economic Discussion Paper248.

-          Panzar, J., & Rosse, J. (1987). Testing for monopoly equilibrium. The Journal of Industrial Economics, 35, 443-456.

-          Perrakis, S. (1991). Assessing competition in Canada's financial system: a note. Canadian Journal of   Economics, 22(3), 727-732.

-          Ross, J., & Panzar, J. (1977). Chamberlin vs Robinson: an empirical study for monopoly rent. Bell Labratories Economic Discussion Paper.

-          Rozas, L. G. (2007). Testing for competition in the Spanish banking: the Panzar-Rosse approach revisited. Ban Co De Espana Working Paper Series.

-          Shaki Tash, M. N., & Abdi, Y. (2016). Measuring competition in Iranian Banking System based on Panzar-Rose. Journal Manegment System, 1(2), 123-143.  [In Persian].

-          Shaffer, S. (2004). Comment on "what drive bank competition? Some international evidence" by Stijin Claessens and Lucleaven.Journal of money, credit and banking, 36, 585-592.

-          Tahir, M., Ali Shah, S. S., Afridi, M. A. (2017). Assessing nature of competition in banking sector of Pakistan, The Journal of Finance and Data Science, 2(4), 244-253.