دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، دی 1397، صفحه 13-200 
3. ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

صفحه 57-78

10.22080/iejm.2019.2198

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری