ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده ([1]FAVAR) تأثیر تکانه­های انواع نسبت کسری بودجه به GDP به عنوان ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1394:4-1363:1 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. نتایج بدست آمده در سه دوره زمانی یکساله، دوساله و چهارساله را می­توان اینگونه عنوان کرد که در دوره زمانی یکساله شناسایی ابزار سیاست تحکیم مالی میسر نیست. اما در دوره زمانی دوساله و چهارساله عمده ترین نوع ابزار تحکیم مالی مبتنی بر کسری مصرفی و کسری بدون نفت است. باید اشاره کرد که کسری مصرفی به صورت درآمد مالیاتی منهای مخارج مصرفی دولت تقسیم بر GDP و کسری بدون نفت به صورت درآمد کل دولت (بدون درآمد نفتی) منهای مخارج جاری تقسیم بر GDP  محاسبه می شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effects of Fiscal Consolidation Policy on Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • saeed karimi potanlar 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Hamid Lall-e-khezri 3
1 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Mazandaran
2 Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 PhD student of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this article is to analyze the effect of shocks of fiscal consolidation policy on the macroeconomic variables in Iran. In this regard by using Factor Augmented Vector Auto Regression (FAVAR) method, the effect of shock types of deficit ratio to GDP on important macroeconomic variables including total real GDP growth, inflation, private consumption growth and investment growth over the period 1363: 1 -1394: 4 is investigated. The results of research models show that the effect of fiscal consolidation policy on the macroeconomic variables are different, and it is difficult to provide the same policy tool to affect all variables. The results obtained in one-year, two-year and four-year periods indicate that the fiscal consolidation policy cannot be identified during the one-year period. But in the two-year and four-year periods, the main instrument of fiscal consolidation is deficit-deflation and deficit-free oil. It should be noted that the consumption deficit is calculated as tax revenue minus the consumption expenditure of the government divided by GDP and the deficit without oil as the total state revenue (without oil revenue) minus current expenditures divided by GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Consolidation
  • Factor Augmented Vector Auto Regression (FAVAR)
  • budget deficit
-          Alesina, A. & Perotti, R. (1995). Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries. Economic Policy, 10, 205-248.
-          Alesina, A. & Ardagna, S. (1998). Tale of Fiscal Contraction. Economic Policy, 27, 487-545.
-          Alesina, A. & Ardagna, S. (2010). Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. Tax Policy and the Economy, 24 (1), 35-68.
-          Antelo, M. & Peón, D. (2014). Fiscal Consolidation and the Sustainability of Public Debt in the GIPSI Countries. Cuadernos de Economía, 37, 52-71.
-          Ardagna, S. (2004). Fiscal Stabilizations: When Do They Work and Why. European Economic Review, 48(5), 1047-1074.
-          Attinasi, M. & Metelli, L. (2017). Is Fiscal Consolidation Self-Defeating? A Panel-VAR Analysis for the Euro Area Countries. Journal of International Money and Finance, 74, 147-164.
-          Ball, L. & Mankiw, N.G. (1995). What Do Budget Deficits Do? Working paper. National Bureau of Economic Research, nr. 5263.
-          Bai, J. & Serena Ng (2002), Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Economica, 70(1), 191-221.
-          Bernanke B. Boivin J. & Eliasz P. (2005).  Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Autoregressive (FAVAR) Approach .The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422.
-          Clinton, D., Kumhof, M., Laxton, D, & Mursula, S. (2011). Deficit Reduction: Short-Term Pain for Long-Term Gain. European Economic Review, 55, 118-139.
-          Coenen, G., Mohr, M. & Straub, R. (2008). Fiscal Consolidation in the Euro Area Long-Run Benefits and Short-Run Costs. Economic Modeling, 25(5), 912-932.
-          Cogan, J. F., Taylor, J.B., Wieland, & V., Wolters. (2013). Fiscal Consolidation Strategy. Journal of Economic Dynamics & Control, 37(2), 404-421.
-          Erceg, C. J. & Linde, J. (2013). Fiscal Consolidation in a Currency Union: Spending Cuts vs. Tax Hikes. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(2), 422-425.
-          Favero, C. A. & Marcellino M. (2005). Large dDtasets, Small Models and Monetary Policy in Europe. CEPR Discussion Paper, 3098, 1-27.
-          Fattahi, Sh. Heydari, D. A. & Askari, E. (2014). Investigating the Sustainability of Government Debt in Iran’s Economy, Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, Vol 6, 67-86.
-          Giavazzi, F. & Pagano, M. (1990). Can Severe Fiscal Contractions be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomics Annual, 5, 75-111.
-          Gupta, S., Baldacci, E., Clements, B., & Tiongson, E. (2005). “What Sustains Fiscal Consolidation in Emerging Market Countries? International Journal of Finance and Economics, 10, 307-321.
-          Hemmati, M. & Jalali, N., A. (2011). Investigating the Effect of Monetary Shocks on the 12 Main Categories of Price Index for Goods and Services Using the FAVAR Method, Quarterly Journal of Iran’s Economic Research, 49. 205-239.
-          Heylen, F. & Everaert, G. (2000). Success and Failure of Fiscal Consolidation in the OECD: A multivariate analysis. Public Choice, 105 (1-2), 103–124.
-          Hernandez de Cos, P., & Mpral-Bentio, E. (2013). Fiscal Consolidation and Economic Growth. Fiscal Studies, 34, 4, 491-515.
-          Mirdala, R. (2014). Periods of fiscal consolidation in selected European economies. Emerging Market Quweies in Finance and Business, 15, 137-145.
-          International Monetary Fund (2010). Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation. World Economic Outlook, October 2010: Recovery, risk, and rebalancing, World Economic and Financial Survey. Washington, D.C., International Monetary Fund.
-          Papageorgiou, D. & Vourvachaki, E. (2017). Macroeconomic Effects of Structural Reforms and Fiscal Consolidations: Trade-offs and Complementarities. European Journal of Political Economy, 48, 54-73.
-          Pashourtidou, N., Savva, C. & Syrichas, N. (2014). The Effects of Fiscal Consolidation on Macroeconomic Indicators in Cyprus. Cyprus Economic Policy Review, 8(1), 93-119.
-          Senbet, D. (2011). Estimating Monetary Policy Reaction Function: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. Journal of Money, Investment and Banking, 19, 5-40.
-          Stock, James H. and Mark W. Watson. (2005). Implications of Dynamic Factor Models for VAR Analysis. NBER Working Papers 11467, National Bureau of Economic Research, Inc, 1-67.
-          Zarei, J. (2010). Assessment of Financial Sustainability in Iran’s Economy, Journal of New economic, 130, 56-58.