ارزیابی و مقایسه عملکرد رفاهی نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 در این مطالعه، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عملکرد رفاهی چهار نظام سیاست گذاری اقتصاد کلان-نظام سیاست پایه ای، نظام سیاست گذاری تعمیم یافته، نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی و نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی- مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از داده های اقتصاد ایران در دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده کردیم. نتایج حاصل از بررسی ضرایب بهینه سیاستی محاسبه شده با استفاده از قاعده بهینه ساده (OSR)، نشان داد که سیاست بهینه سیاستی است که در آن سیاست گذار اهمیت بیشتری به کنترل تورم داشته باشد؛ به طوری که دست یابی به ثبات تولید در اولویت بعدی سیاست گذار باشد. همچنین نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی به کاهش قابل توجهی در نوسانات تورم و تولید و از این رو بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. به علاوه، عملکرد رفاهی نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی، نظام سیاست گذاری تعمیم-یافته و نظام سیاستی پایه ای، به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار دارند. در ادامه، به مقایسه عملکرد رفاهی سیاست های کلان احتیاطی و ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در شرایطی پرداخته شد که تکانه مالی تنها تکانه وارده به اقتصاد است. نتایج نشان داد تحت این شرایط، سیاست بهینه استفاده اکید از ابزار کلان احتیاطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Comparing the Welfare Performance of Different Regimes of Policy Making in Iran's Macroeconomics

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Azadeh Talebbeydokhti 2
1 َAssociate professor of economics, Faculty of economics, management and administrative science - Semnan University
2 PhD of Economics, Semnan University
چکیده [English]

In this study, we used a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model and then we evaluated and compared the welfare performance of the four macroeconomic policy-making regimes- standard policy regime, generalized policy regime, the macro-prudential policy-making regime, and combined monetary and macro-prudential Policy regime. For this purpose, we used the data of Iran's economy during the period 1990: 1 to 2014: 4. The results of examining the optimal policy coefficients calculated using optimal simple rule (OSR), showed that the optimal policy is the policy in which policymaker have more importance to controlling and stabilizing the inflation so that achieving output stability can be in the next priority for the policymaker. Also, the macro-prudential policy-making regime would lead to a significant reduction in inflation and output volatilities and this policy-making regime would improve welfare status in Iran economy. In addition, the welfare performance of the combined monetary and macro-prudential Policy regime, generalized policy regime, and standard policy regime are ranked in second, third and fourth place, respectively. In the following, we have compared the welfare performance of macro-prudential policy regime and the combined monetary and macro-prudential Policy regime in a situation where the financial shock was the only shock to the economy. The results showed that under these conditions, it is optimal for policymakers to use the macro-prudential tool aggressively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Macro-prudential Policy
  • Welfare Performance
  • Economy of Iran
-          Bailliu, J., Meh, C., & Zhang, Y. (2015). Macroprudential Rules and Monetary Policy when Financial Frictions Matter, Economic Modelling, 50, 148–161.
-          Calvo, G., (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, 12(3), 383–398.
-          Cerutti, E., Claessens, S., & Laeven, L. (2015), The Use and Effectiveness of Macroprudential- Policies: New Evidence, IMF Working Paper WP/15/61.
-          Chiriacescu, B., (2013). Macroprudential policy and financial stability, Theoretical and Applied Economic, No. 2(579), pp. 81-88
-          Claessens, S., Ghosh, S.R., & Mihet, R. (2013). Macro-prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities. Journal of International Money and Finance, 39, 153–185.
-          Claessens, S.  &Habermeier, K. (2013). The Interactions of Monetary and Macroprudential Policies. International Monetary Fund, 1-35.
-          Erfani, A., & Talebbeydokhti, A. (2014). Evaluating and Comparing of Monetary Policy Instrumental Rules for Economic of Iran, Journal of Economic Research, 48 (4), 145- 166, (In Persian).
-          Erfani, A., & Talebbeydokhti, A. (2017). Investigating and comparing the role of purposes and regularity on the welfare measure of the central bank in Iran economy, Journal of Economic Research, 51 (1), 175-203, (In Persian).
-          Fahr, S.A., & Fell, J. (2017), Macroprudential policy– Closing the Financial Stability Gap, Journal of Financial Regulation and Compliance, 1-20.
-          Gadatsch, N., Mann, L., & Schnabel, I. (2018). A New IV Approach for Estimating the Efficacy of Macroprudential Measures, Economics Letters 168, 107–109.
-          Kannan, P., Rabanal, P., & Scott, A. (2012). Monetary and Macroprudential Policy Rules in a Model with House Price Booms, B.E. Journal of Macroeconomics, 12(1), 1-42.
-          Kenç, T. (2016). Macroprudential Regulation: History, Theory and Policy. Bank for International Settlements, 86, 1-15.
-          Mester, L.J. (2017). The Nexus of Macroprudential Supervision, Monetary Policy, and Financial Stability. Journal of Financial Stability, 30, 177–180.
-          Popoyan, L., Napoletano, M., &  Roventini, A. (2016). Taming Macroeconomic Instability: Monetary and Macro Prudential Policy Interactions in an Agent-Based Model, Journal of Economic Behavior & Organization, 1-39.
-          Quint, D., & Rabanal, P. (2014). Monetary and Macroprudential Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area, International Journal of Central Banking, 10, 169–235.
-          Tavakkolian, H. & Sarem, M. (2017). DSGE Modeles in DYNARE (Modeling, Solution and Estimation For Iran), Tehran, Monetary and Banking Research Institute (In Persian).
-          Woodford, M., (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press.
-          Zhang, Y. (2011). Financial Frictions, Financial Shocks and Labour Market Frictions in Canada, Bank of Canada Discussion Paper, No. 2011-10 2011-12.