آزمون قانون اوکان در ایران: شواهد جدید با رهیافت ARDL غیرخطی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

بر اساس قانون اوکان، کاهش نرخ بیکاری منوط به افزایش تولید ملّی است. به عبارتی بین تولید ملّی و نرخ بیکاری رابطه­ای منفی برقرار است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه بین این دو متغیر در اقتصاد ایران، رابطه­ای خطی و متقارن است یا خیر؟ مطالعات اخیر به رابطه نامتقارن بین تولید و بیکاری در کشورهای مختلف تاکید دارند. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از داده­های فصلی طی دوره زمانی 95-1380 فرضیه اثر نامتقارن تولید بر بیکاری را مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه توزیعی غیرخطی در قالب دو متغیر تولید کل و تولید غیرنفتی استفاده شده است. یافته­ها از رابطه نامتقارن در سناریو تولید غیرنفتی حمایت می­نماید اما ارتباط معناداری در سناریو تولید کل مشاهده نشده است. در سناریو تولید غیرنفتی، اثر سویه منفی تولید بر بیکاری از اثر سویه مثبت بیشتر است. بر این اساس پدیده احیای اقتصاد با ریسک کم­شغلی در اقتصاد ایران محتمل است یعنی این امکان وجود دارد که با عبور از سال­های رکود نتوان تمامی مشاغل از دست­رفته را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Okun’s Law in Iran: New Evidence with Nonlinear ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Mani Motameni 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • shahryar Zaroki 3
1 Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

According to Okun’s Law in any economy, there should be a negative relationship between national output and unemployment. However, recent studies tried to improve the theory by incorporating a new econometrics approach to deal with the possible asymmetric rather than the simple linear relationship between output and unemployment. The present paper tries to estimate the impact of GDP and non-oil GDP on unemployment in Iran for the period 2001 to 2016 by quarterly data. To do so a Nonlinear ARDL model adopted to test the asymmetric hypothesis between the two variables. The paper findings support the asymmetric hypothesis in the non-oil GDP scenario which the negative growth effect on unemployment is significantly greater than the positive effect. Based on these results, hypothesis of a jobless recovery is not rejected in the Iran economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • NARDL
  • Non-oil production
  • Asymmetric models
  • ARDL
Attfield CLF & Silverstone B (1998). Okun’s law, cointegration and gap variables. Journal of Macroeconomic, 20, 625-637.
Ball, L., Leigh, D., & Loungani, P. (2013). Okun’s law: fit at fifty, NBER Working Paper No. 18668. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
Beaton, K. (2010). Time variation in Okun’s law: A Canada and U.S. comparison, Bank of Canada, Working paper 2010–7.
Blanchard O, Summers L. (1987). Hysteresis and the European unemployment problem, Working Paper No. 1950, NBER, Cambridge.
Dadgar, Y., Nazari, R. & Fahimifar, F. (2015), Discussion on Okun’s law in Iran: Particular emphasis on population structure, Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 49,927-959. [In Persian]
Gordon, R. J. (2010). Okun’s Law and Productivity Innovations, American Economic Review: Papers & Proceedings, 100(2), 11-15.
Granger, C. W., & Yoon, G. (2002). Hidden cointegration, Department of Economics. San Diego: University of California Discussion paper 2002–02.
Hutengs, O., & Stadtmann, G. (2013). Age effects in Okun's law within the Eurozone, Applied Economics Letters, 20, 821–825.
Knotek, E. (2007). How useful is Okun’s law?, Economic Review, Q IV, 73-103.
Kourtroulis, A., Panagopoulos, Y. & Tsouma, E. (2016). Asymmetry in response of unemployment to output changes in Greece: Evidence from hidden co-integration, The Journal of Economic Asymmetries, 13, 81-88.
Lang D, & de Peretti, C. (2009).  A strong hysteretic model for Okun’s law: theory and preliminary Investigation, International Review Applied Economics, 23, 445–462.
Mankiw, N. Gregory (2014). Principles of macroeconomic, 7th Ed, Worth Publishers.
Okun, Arthur M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance, In Proceeding of the Business and Economics Statistics Section, American Statistical Association, 98–103. Washington: American Statistical Association.
Palombi, S., Perman, R., & Tavéra, C. (2015). Regional growth and unemployment in the medium run: asymmetric cointegrated Okun's law for UK regions, Applied Economics, 47, 6228–6238.
Pesaran MH, Shin Y, Smith RJ (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level, Relationships, Journal of Applied Economics, 16, 289–326.
Plosser, C. & Schwert, W. (1979). Potential gap: its measurement and significance. A dissenting opinion, Journal of Monetary Economics, 10, 179-186.
Razavi, M. & Moshrefi, R. (2004), Dynamic analysis of labor employment behavior in Iran, Economic Research, 18, 1-37. [In Persian]
Schorderet, Y. (2003). Revisiting Okun’s law: a hysteretic perspective, San Diego: Department of Economics, University of California. 2001–2013.
Shahbazi, K. & Talebi, Z. (2012), Production, unemployment and Okun’s law in Iran, Quantitative Economics, 9, 19-35. [In Persian]
Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M.J. (2014).  Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework, In William C. Horrace and Robin C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications, pp. 281-314. New York (NY): Springer Science & Business Media.