دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-600 
4. بررسی علل و آثار توهم مالی در ایران طی سال‌های 1393-1357

صفحه 89-120

10.22080/iejm.2019.14174.1595

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ علی مریدیان پیردوستی