بررسی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی

چکیده

     این پژوهش به بررسی میزان و چگونگی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید در دوره ی زمانی 2000-2006 برای کشورهای ایران، هند، پاکستان، ترکیه و مصر با استفاده از شیوه ی اقتصاد سنجی panel data می پردازد. در این پژوهش متغیّرهای هزینه های R&D به عنوان درصدی از GDP، پتنت و اختراعات ثبت شده، مقالات چاپ شده، کاربران اینترنت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش محور مورد بررسی بودند. که نتایج حاصل از تخمین پژوهش نشان داد به ازای یک درصد افزایش در هر یک از متغیّرهای بالا بهره وری کل عوامل به ترتیب به میزان09/0 ، 02/0 ،006/0 ، 002/0 افزایش می یابد. در این تحقیق متغیّر هزینه های R&D با ضریب 09/0 بیش ترین تأثیر و تعداد کاربران اینترنت با ضریب002/0کم ترین تأثیر را را بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. هرچند به علت پایین بودن شاخص اقتصاد دانش در کشور های منتخب ضرایب متغیّرها کوچک به دست آمد و نشان از تأثیر پایین آن ها بر بهره وری دارد، در کل می توان نتیجه گرفت که استفاده هر چه بیش تر از مؤلفه های اقتصاد دانش باعث رشد بیش تر بهره وری کل عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بیش تر  می شود.

کلیدواژه‌ها