برآورد و مقایسه ی نابرابری توزیع درآمد با روش های پارامتریک و ناپارامتریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

      حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است.  هدف اساسی در این مقاله، کاربرد ریزداده های توزیع درآمد(هزینه) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی به روش ناپارامتریک و پارامتریک با استفاده از ریزداده های طبقه بندی شده و بدون طبقه بندی، به تفکیک  استان های کشور در سال های 1379 تا 1385 و مقایسه ی این روش ها برای انتخاب روشی مناسب برای  محاسبه ی ضریب جینی است.
     نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش ناپارامتریک در استفاده از داده های گروهی با یک نواخت فرض کردن توزیع در درون طبقات نابرابری درون طبقه ای را نادیده می گیرد و ضریب جینی استان ها را کمتر براورد می کند. در مقابل، روش پارامتریک با شناخت تابع توزیع درآمد جامعه، از نابرابری توزیع در درون هر گروه چشم پوشی نمی کند. بنابراین، اگر خوبی برازش الگو تأیید شود، برای مطالعه ی توزیع درآمد استفاده از روش پارامتریک بر ناپارامتریک به ویژه برای داده های طبقه بندی شده باز انتها ترجیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها