اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

استفاده بهینه از منبع طبیعی نفت همواره مورد توجه کشورهای صادر­کننده نفت بوده است؛ به طوری که این کشورها همیشه با دو چالش اساسی نااطمینانی و نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و محدودیت و پایان­پذیری منابع نفتی مواجه بوده­اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بی­ثباتی قیمت­های نفت بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1360-1386 می­باشد. ارزیابی ضمنی عملکرد حساب ذخیره ارزی در مقابله با شوک­های قیمت­های نفت، هدف فرعی این مطالعه می­باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت­های نفت با استفاده از روش ARCH و GARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش فضا – حالت با الگوی ضرایب متغیر در طول زمان (TVP) اثرات شاخص بی­ثباتی بر رشد اقتصادی ایران برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد که شاخص بی­ثباتی قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است و عملکرد حساب ذخیره ارزی، به طور کامل، موفق بر خنثی­سازی اثر منفی بی­ثباتی قیمت­های نفت بر رشد اقتصادی نشده است.

کلیدواژه‌ها