بررسی رابطه بین نقدشوندگی و نرخ بازده سهام با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی

چکیده

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر نقدشوندگی و نرخ بازده سهام، میزان سهام شناور آزاد شرکت­ها است. در این تحقیق ارتباط بین نرخ بازدهی سهام و سه معیار نقدشوندگی سهام شامل نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت، نسبت تعداد روزهای معاملاتی سهام شرکت به کل روزهای فعالیت بورس و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام؛ با سهام شناور آزاد آزمون شده است. به دلیل ویژگی­های خاص مدل­های اقتصادسنجی با دادهای تلفیقی در بهره­گیری از تعداد بیشتری مشاهده و در نتیجه برآورد­های دقیق­تر و آزمون­های قابل اطمینان­تر، برای آزمون فرضیه­های تحقیق از این مدل­ها استفاده شده است. مدل­های اقتصادسنجی تصریح شده، با استفاده از نرم­افزار ایویوز و با بهره­گیری از اطلاعات مربوط به 66 شرکت در 17 فصل (تابستان سال 1383 لغایت تابستان سال 1387)، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با اثرات ثابت، برآورد شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین سه معیار مورد اشاره نقدشوندگی سهام با میزان سهام شناور آزاد شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین بین نرخ بازدهی سهام و میزان سهام شناور آزاد ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها