دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1393 
2. تاثیر آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 2-2

کریم آذربایجانی؛ مهدی مرادپور اولادی؛ زهرا نجفی