اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد 1. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش می‌یابد (نظریه کوکرمن ـ ملتزر) ؛ 2. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می‌یابد(نظریه فریدمن).  برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطمینانی تورمی با استفاده ازروش GARCH دو متغیره بدست آمده است. دراین روش معادلات میانگین بهینه تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور همزمان و با تصریح BEEK تخمین زده شده و از واریانس شرطی حاصله به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی و نااطمینانی رشد ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است سپس آزمون علیت انگل گرنجر بین متغیرها انجام گرفته است. این بررسی نشان می دهد که فرضیه کوکرمن ـ ملتزر مبنی بر اثر مثبت نااطمینانی تورمی بر تورم دراقتصاد ایران پذیرفته می‌شود و فرضیه فریدمن مبنی بر اثر منفی نااطمینانی تورمی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها