بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله بررسی دقت پیش بینی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده بازار برای دوره‌ی زمانی فروردین 1375 تا اسفند 1386 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده و شرکت های نمونه در 25 پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل بتای پاداشی هم در دوره های کوتاه مدت یک ساله و هم در دوره‌ی بلند مدت سه ساله پیش بینی بهتری از بازده آتی سهام نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای انجام می دهد. هم چنین عوامل مدل بتای پاداشی نسبت به عامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با بازده سهام همبستگی مثبت بیشتر و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها