دوره و شماره: دوره 10.1، شماره 39، اسفند 1389، صفحه 13-174 
2. تحلیل داده-ستانده ای بخش اطلاعات اقتصاد ایران

صفحه 37-60

اسفندیار جهانگرد؛ حمیده نیسی


3. ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام

صفحه 61-80

نیما حاتمی؛ حجت میرزازاده؛ رضا ابراهیم پور


5. تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران

صفحه 99-122

مرتضی سامتی؛ مهدی یزدانی


7. مقایسه‌ی کارایی سرپرستی های پست بانک ایران با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری

صفحه 151-174

مرجان فقیه نصیری؛ بهاره عریانی؛ امیر رضا سوری؛ علیرضا گرشاسبی