دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391 
1. بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران

صفحه 1-1

سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ سید جعفر حسینی؛ حسین نظام آبادی پور