دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-172 
6. اندازه گیری و تحلیل منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران

صفحه 121-142

محمود محمودزاده؛ سیدعلی زیتون نژاد موسویان