دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-171 
4. بررسی تاثیر ادوار تجاری واقعی بر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران

صفحه 73-94

حمید نادری پور؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی